Ny tilskuddsordning for etisk og rettferdig handel

Bergen kommune er fairtrade kommune, og nytt av året er en tilskuddsordning som skal bidra til å stimulere til ansvarlig næringsutvikling og gi støtte til tiltak som fremmer etisk og rettferdig handel i fairtradebyen Bergen. Ordningen gir støtte til nye prosjekter og aktiviteter i budsjettåret.

Tiltakene det søkes støtte om må være innen feltet etisk og rettferdig handel/ansvarlig næringsliv og underbygge kommunens strategi og handlingsplan for fairtradebyen Bergen.

De skal bidra til engasjement, dialog og kunnskapsutveksling om virksomheters ansvar og påvirkning på miljø og mennesker. Koblingen mellom produsenter og forbrukere gjennom leverandørkjedeoppfølging og interessentdialog er et eksempel på relevant tema.

Det vektlegges tilskudd som kommer flere aktører i Bergen til gode eller som skaper samhandling mellom offentlig og privat sektor, akademia, organisasjoner og sivilsamfunn.

Eksempler på tiltak (ikke utfyllende) kan være:

o Aktiviteter for innbyggerinvolvering som fremmer fairtradebyen Bergen

o Informasjons- og analysearbeid om etisk og rettferdig handel

o Fremme saker om næringsliv, miljø og menneskerettigheter i samfunnsdebatt og media

o Holde kurs rettet mot næringslivsansvar

o Arrangere temasamlinger for kunnskaps- og erfaringsutveksling

o Holde seminar og konferanser, webinarer og nettmøter

o Fremme innovative, eks. digitale løsninger for interessentdialog, kartlegging og analyse av risiko

o Utvikle kampanjer for etisk forbruk

Hvem kan søke støtte:
Tilskuddsordningen er åpen for virksomheter innen næringsliv, organisasjonsliv, forskning og kunnskapsformidling. Det er et krav at søker har sete i Bergen og at tiltaket det søkes støtte om fremmer kunnskap og samarbeid her. Tiltak der flere søkere fra de overnevnte sektorene går sammen vil bli prioritert. Kommersielle tiltak vil ikke bli vurdert.

Det gis ikke støtte til virksomheters ordinære drift, aktiviteter som er helt eller delvis gjennomført eller konkurrerende prosjekter/tiltak som allerede eksisterer i Bergen.

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen.

Våre Partnere