Vedtekter

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Salgs– og Reklameforeningen i Bergen (SRF).

Foreningen står tilsluttet Markedsforbundet.

§2 Foreningens visjon og mål

SRF skal:

 • være Bergens viktigste nettverk for mennesker som vil utvikle relasjoner og kompetanse innen salg og markedsføring.
 • tilby arrangementer av faglig høyt nivå, som bidrar til økt kompetanse for deltaker og bedrift.
 • arbeide for god forretningsskikk og sunne prinsipper i all markedsføringsvirksomhet.

§3 Innmelding medlemmer

Som medlem kan opptas:

 1. Personer som i sitt arbeid eller profesjon direkte eller indirekte er knyttet til salg og markedsføring.
 2. Bedrifter og institusjoner
 3. Studenter og elever

Bedrifter og institusjoner representeres ved en person som innføres i foreningens medlemskartotek. Disse har i tillegg til sin registrerte representant anledning til å delta med andre ansatte på medlems-møter og andre arrangementer.

§4 Utmelding medlemmer

Utmelding for det følgende år skal sendes skriftlig til styret innen 31. desember året før.

§5 Kontingenter medlemmer

Kontingenten for personlige og bedriftsmedlemmer er til enhver tid som fastsatt av årsmøtet. Styret har begrenset anledning til å regulere kontingenten uten godkjenning fra Årsmøte innenfor rammene av normal prisstigning KPI. Personlige medlemmer over 67 år betraktes som honnørmedlemmer og betaler kvart kontingent av pris på personlig medlemskap. Studenter betaler også kvart kontingent. Kontingenten skal betales innen forfall. Medlemmer som etter påkrav ikke har betalt sin kontingent innen det følgende årsmøtet, kan strykes av styret som medlem av foreningen.

§6 Styrets sammensetning og beslutning

Foreningen ledes av et styre på seks medlemmer:

Styrets leder, nestleder og 4 styremedlemmer samt 3 vara-medlemmer.

For å kunne gjøre vedtak i styret må styrets leder eller nestleder og minst to styremedlemmer eller deres varamedlemmer være til stede. I tilfelle stemmelikhet vil styrets leders stemme være avgjørende for resultatet.

Varamedlemmer skal innkalles og har anledning til å delta på styremøter, men har kun stemmerett når de representerer et fraværende styremedlem.

§7 Styrets arbeid og mandat

Styret skal arbeide for de visjoner, formål og oppgaver som er lagt til grunn for foreningens virke.

Styremøte holdes normalt en gang pr. måned – eller så ofte som styrets leder finner det nødvendig. To av styrets medlemmer kan kreve at det innkalles til styremøte.

Styret ansetter daglig leder. Det skal utarbeides en arbeidskontrakt og stillingsinstruks som skal vedtas i styret.

Styret kan ikke uten medlemmenes samtykke forplikte foreningen økonomisk utover det som kreves til den ordinære drift. Styret kan plassere inntil 50 % av den til enhver tid opptjente egenkapitalen til SRF i fond. Eventuelle plasseringer skal søkes gjort i fond med bærekraftig profil for å underbygge SRFs profil som en bevisst samfunnsaktør. Andre disposisjoner avgjøres av årsmøte/ekstraordinært årsmøte

§8 Medlemsmøter/arrangement

Medlemsmøter/arrangementer holdes etter den plan som styret fastsetter. Møtene annonseres på behørig måte gjennom foreningens kommunikasjonskanaler.

Møtene/arrangementene er i utgangspunktet åpne også for andre enn medlemmene.

§9 Valgkomité

Valgkomiteen består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styrets leder er et av medlemmene av valgkomiteen.

Styrets leder innkaller valgkomiteen til konstituerende møte senest innen utgangen av året. Valgkomiteen velger selv en leder. Styrets leder kan ikke fungere som leder av valgkomiteen.

Valgkomiteens mandat er å foreslå kandidater til alle valg som skal avgjøres av årsmøtet med unntak for kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteens forslag sendes medlemmene i rimelig tid forut for årsmøtet.

§10 Årsmøte

Årsmøte er foreningens øverste organ. Møtet ledes av styrets leder og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. For å kunne gjøre bindende vedtak må minst 20 medlemmer være til stede eller ha stemt elektronisk i forkant. Hvis det nødvendige antall stemmer ikke er minst 20, skal styret senest innen 14 dager og med 8 dagers varsel innkalle til nytt årsmøte. Det antall stemmeberettigede som er tilstede eller som har avgitt elektronisk stemme i forkant kan da gjøre bindende vedtak.

§11 Dagsorden og stemmerettsregler på årsmøte

Årsmøte behandler:

 • Styrets årsberetning
 • Årsregnskap
 • Revisor og desisorers beretning
 • Medlemskontingenter
 • Øvrige saker som et eller flere medlemmer skriftlig har fremlagt for styret minst en måned før årsmøtet
 • Valg

Årsmøte velger:

 • Styrets leder
 • Styrets nestleder
 • Inntil 4 styremedlemmer
 • 3 varamedlemmer for styremedlemmene
 • Revisor
 • 2 Desisorer
 • 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen (i tillegg til styrets leder)
 • 1 representant til Norges Markedsføringsforbund (i tillegg til styrets leder)

Kun personlige medlemmer eller personer fra medlemsbedrifter er valgbare.

Styrets leder og nestleder velges ved særskilte valg for 1 år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges under ett for 2 år. Av de sistnevnte trer hvert år normalt ut 2 medlemmer, fortrinnsvis de som har sittet lengst. Gjenvalg av styremedlemmer kan finne sted. Varamedlemmer velges under ett for 1 år. Valgkomiteenes medlemmer/-varamedlemmer velges under ett for 1 år.

Stemmer kan avgis ved personlig fremmøte eller elektronisk i forkant av årsmøtet. Ved benkeforslag er det de fremmøttes stemmer som er tellende. Et bedriftsmedlem har kun en stemme. Det samme har personlig, honnør og studentmedlemmer.

Skriftlig valg benyttes i de tilfeller det er flere enn en kandidat til det enkelte verv. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Ved valg av styrets leder og nestleder kreves minst 50 % av de avgitte stemmene for å bli valgt. Hvis halvpartene av stemmene ikke er oppnådd, foretas omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde fleste stemmer. Ved stemmelikhet i omvalget avgjøres valget ved loddtrekning.

Ved endringer av vedtektene, eksklusjoner og oppløsning av foreningen kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Ved øvrige avstemminger kreves alminnelig flertall. Ved stemme-likhet i slike øvrige saker er årsmøtets leders stemme avgjørende for utfallet.

§12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 25 av foreningens medlemmer skriftlig krever dette. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som var årsak til innkallingen og som fremgår av den utsendte dagsorden.

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal sendes ut med samme varsel som for det ordinære årsmøtet.

§13 Endring av vedtektene

Foreningens vedtekter kan bare endres av et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Skriftlig forslag må være kommet til styret senest en måned før årsmøtet..

Styret skal gjøre forslaget kjent for medlemmene med samme tidsfrist som for årsmøtet.

§14 Eksklusjon

Et medlem som ved uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningens anseelse eller virke, kan ekskluderes og utvises etter enstemmig styrebeslutning. Krav om eksklusjon kan enten fremmes fra et medlem eller styret. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Eksklusjonen kan av vedkommende medlem bringes frem for førstkommende årsmøte, som avgjør om eksklusjonen skal opprettholde. Et ekskludert medlem kan ikke fremme noen krav mot foreningen.

§15 Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av et årsmøte.

Dersom årsmøtet ikke kan gjøre bindende vedtak, innkaller styrets leder til et ekstraordinært årsmøte. På dette møtet gjøres bindende vedtak om oppløsning med 2/3 flertall av de stemmeberettigede som møter. Her gjøres også vedtak om disponering av foreningens midler og disse vedtak avgjøres med alminnelig flertall.

Våre Partnere